Efter ett omfattande dialogarbete, finns nu ett Livsmedelsprogram för Halland. Huvudsyftet med programmet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom livsmedelssektorn i Halland. Initiativtagare är Region Halland och Länsstyrelsen i Halland och ett flertal parter i den halländska livsmedelskedjan har varit engagerade och aktivt drivit på.

Här har vi på Bridging the Gap haft uppdraget som processledare, både i enskilda workshops och möten och av processen som helhet. Vi har jobbat i en kreativ, öppen och långsiktig process bestående av en rad interaktiva möten med fokus på den gemensamma utvecklingen.

Intresset att delta i processen har varit stort med ett 50-tal medverkande på varje möte. Gemensamma målbilder och visioner har tagits fram och prioritering av fyra tematiska insatsområden utarbetats. Flera nya samarbeten och initiativ har redan startats med utgångspunkt från programmet och insatsområdena. Ett fortsatt brett engagemang och handlingskraft från parterna i den halländska livsmedelskedjan är viktiga ingredienser för att nå framgång och konkreta resultat. Vårt uppdrag som processtöd fortsätter även under 2018.

”Det har varit en spännande utmaning att skapa ett brett engagemang och delaktighet i arbetet med att ta fram ett halländskt livsmedelsprogram. Helena har i sin roll som processledare hjälpt oss att steg för steg hitta en form som har fått många olika parter och intressen att vilja engagera sig och bidra till en samskapande process. Ett aktivt lyssnande, snabb analys och förmågan att omsätta det ibland svårgreppbara till konkreta byggstenar och handling, är några exempel som har kännetecknat insatserna. Vi har nu fått en bra plattform att bygga vidare på, såväl på lång som kort sikt. ”

– Hans Bergsten, näringslivsutveckling, Region Halland