Handlingskraft

Ett framgångsrikt förändringsarbete kräver genomförandekraft i form av energi, motivation, resurser och fokus. Med strategin som utgångspunkt är det dags att gå från ord till handling, att säkerställa att ni har förutsättningar att gå i mål. Vi på Bridging the Gap är er resurs i att skapa handlingskraft, effektiva processer, drivkraft och motivation.

Ett framgångsrikt förändringsarbete kräver genomförandekraft i form av energi, motivation, resurser och fokus. Med strategin som utgångspunkt är det dags att gå från ord till handling, att säkerställa att ni har förutsättningar att gå i mål. Vi på Bridging the Gap är er resurs i att skapa handlingskraft, effektiva processer, drivkraft och motivation.

Till den utpekade riktningen behöver vi lägga handlingsplan, tydlig kommunikation, motivation och engagemang. Vi på Bridging the Gap är er externa förändringsresurs, vi processleder och utmanar er att förankra framtagna strategier och att driva ett effektivt implementeringsarbete. Målet är handlingskraft, effektiva processer, samklang, motivation och engagemang.

Förändringsledning

Vi hjälper er att skapa medvetenhet, att förankra syfte, riktning och vision i hela organisationen, att hitta motivation och drivkraft för förändringsresan. Delaktighet och involvering är avgörande framgångsfaktorer, både i riktat förändringsarbete och för att lyfta förändringsviljan och förändringsmognaden generellt i organisationen.

Handlingskraft

Det är när ni går från ord till handling som konkurrenskraften, effektiviteten och innovationen växlas ut på riktigt, blir fullt synlig och ger effekter i den dagliga verksamheten. Vi på Bridging the Gap processleder konkreta handlingsprogram, vi agerar rådgivare, pådrivare och ser till att skapa ordning och reda.

Effektiva processer

Det handlar om att se till att alla vet vart ni ska gå, att alla håller samma riktning och takt, att alla har verktyg, insikter och motivation. Tydliga arbetsprocesser, transparens och gränsöverskridande arbete blir tillsammans med intern kommunikation och dialog viktiga verktyg för handling.

Samklang

En organisation i samklang kännetecknas av att alla delar bilden av vart organisationen ska nå, att alla drar åt samma håll. Till detta lägger ni att rätt resurser och kompetenser finns tillgängliga och att tydliga förväntningar, mandat och navigeringsutrymmen finns på plats.

Motivation och engagemang

Vi vill gärna på olika sätt involvera hela organisationen för att säkerställa att utvecklingsarbetet känns relevant och attraktivt, att alla är motiverade och känner drivkraft. Det ska vara motiverande, lustfyllt, meningsfullt och utvecklande för individen. Vi vill garantera ett genomförande som genomsyrar hela organisationen, ger energi och framtida drivkraft.

I vårt arbete som resurs i ert utvecklingsarbete använder vi på Briding the Gap oss av både beprövade metoder och verktyg och egna modeller med bevisade positiva resultat. I detta steg tar vi gärna rollen som processledare, strategiskt bollplank och facilitator.

Se några exempel på uppdrag vi genomfört!